विशेष परीक्षाको परीक्षा मिति, केन्द्र र समय तिकिएको सूचना ! (२०७७ चैत्र ३)