दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (लाईसेन्स परीक्षा) को अनलाइन आवेदन बुझाउने अवधि थप गरिएको जरुरी सूचना ! (२०७७-१०-१९)