नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक दर्ता अभिलेख अध्यावधिक गर्ने बारेको थप सूचना ! (२०७८ असार २२ गते)