मतदाता कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना l (२०७८ आश्विन २४)