मिति २०७८ माघ २१ र २२ गते सम्पन्न बिशेष परीक्षा सम्बन्धि सूचना (२०७८ माघ २३)