लाईसेन्स परीक्षाको परीक्षा मिति, केन्द्र र समय तिकिएको सूचना ! (२०७८ श्रावण २५)