चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (Licensing Examination) सम्बन्धी सूचना ! (२०७७/१०/०४)