चिकित्सा दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लहान केन्द्रको परीक्षा स्थल (केन्द्र) परिबर्तन भएको सूचना !