बिशेष परीक्षाको परीक्षा मिति, केन्द्र र समय तोकिएको सूचना ! (२०७८ भाद्र ११)