नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र (Specialist Registration) का लागि पूरा गर्नुपर्ने विधिहरू