नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र (Permanent Registration) का लागि पूरा गर्नुपर्ने विधिहरू